Regulamin Strony Internetowej www.universifyexpo.com

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin jest skierowany do użytkowników Strony Internetowej www.universifyexpo.com  i określa warunki oraz zasady korzystania z tej Strony Internetowej , rodzaj, zakres i sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkowników.Podmiotem prowadzącym Stronę Internetową Nutify sp. z o.o. z siedzibą w Machnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000882917, dla której akta rejestrowe prowadzi  SĄD REJONOWY DLA  WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 915 18 17 844, REGON: 388133571.

§ 2. Definicje.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w treści Regulaminu nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. a.Administrator – administrator, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. b.Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Nutify Nutify sp. z o.o. z siedzibą w Machnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000882917, dla której akta rejestrowe prowadzi  SĄD REJONOWY DLA  WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 915 18 17 844, REGON: 388133571.
 4. d.Polityka Cookies – rozumiana jako sposób postępowania, w tym zakres uprawnień Użytkowników, w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej UniversifyExpo przez urządzenia końcowe, na których wyświetlana jest Strona Internetowa UniversifyExpobliżej opisana w § 8. Regulaminu;
 5. e.Polityka Prywatności – rozumiana jako zakres informacji udostępnianych Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności określonych w art. 13 RODO;
 6. f.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.universifyexpo.com/polityka 
 7. g.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 8. h.Strona Internetowa UniversifyExpo– strona internetowa dostępna pod adresem www.universifyexpo.com  
 9. i.Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony Internetowej UniversifyExpo

§ 3. Treści na Stronie Internetowej UniversifyExpo

 1. Witryna internetowa www.universifyexpo.com prowadzona jest w związku z działalnością Nutify, w celach informacyjnych, marketingowych i statystycznych. Strona Internetowa UniversifyExpo funkcjonuje w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym także Politykę Cookies i Politykę Prywatności.
 2. Korzystanie ze Strony UniversifyExpojest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników. Dostęp do witryny internetowej www.universifyexpo.com nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Nutifypoprzez wypełnienie Formularza kontaktowego lub zamówienia usługi Newslettera, które wymagają podania danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Warunkiem korzystania z witryny internetowej www.universifyexpo.com jest:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny (przykładowo – MS Windows, Mac OS, Linux lub Android),
  2. połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  3. dostępna wersja przeglądarki internetowej (przykładowo – Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox lub Opera),
  4. włączona obsługa języka JavaScript i plików Cookies,
  5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .jpg.
 4. Nutifyzwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet, Użytkownik powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń – w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
 5. Korzystanie ze Strony Internetowej UniversifyExpoprzez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią umieszczonych w nim informacji, w tym Polityki Cookies i Polityki Prywatności.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający ze Strony UniversifyExpo zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługa Formularz kontaktowy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Nutifyw celu skierowania zapytania. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Nutifyoraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 3 poniżej.
 3. Usługa Newsletter dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z Nufifyw celu otrzymywania, w sposób periodyczny, informacji handlowych od Nufiry zawierających aktualne informacje z zakresu ofert edukacyjnych uczelni i szkół wyższych. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zapisz się”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Nutifyoraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 3-4 poniżej. Nutify zastrzega, że wszelkie materiały w ramach usługi Newsletter przesyłane są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada w żadnej konkretnej sprawie. Użytkownik powinien zasięgnąć indywidualnej porady we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do jego praw i obowiązków.
 4. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.universifyexpo.com   po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Nutify może wyrazić zgodę na przetwarzanie i zbieranie przez Nuftifydanych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prawidłowej realizacji usługi Newsletter, w sposób zgodny z prawem. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 5. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.universifyexpo.com  po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Nutify może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 6. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej UniversifyExpo) nie mogą:
  1. podawać w ramach korzystania ze Strony Internetow UniversifyExpo informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych w zakresie Danych osobowych,
  2. rozpowszechniać nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści umieszczonych na Stronie Internetowej UniversifyExpo w tym przede wszystkim publikowanych na Stronie Internetowej artykułów.
 7. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej UniversifyExpo  zobowiązani są do:
  1. korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie Internetowej wyłącznie na własny użytek,
  3. niepodejmowania działań naruszających Dane osobowe lub dobra osobiste Nutifyoraz osób trzecich, niepodejmowania działań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub godzących w dobre obyczaje,
  4. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim lub dokonania w tym w celu jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej UniversifyExpo.

§ 5. Dane osobowe  

 1. Nutifypełni funkcję Administratora w zakresie podawanych przez Użytkowników Danych osobowych na Stronie Internetowej.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO. Zakres, sposób i cel przetwarzania Danych osobowych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników określa Polityka Prywatności .

§ 6. Funkcjonowanie Strony Internetowej UniversifyExpo i reklamacje

 1. Nufifynie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony Internetowej wynikające z przyczyn niezależnych od Nutify, w tym m.in. awarii lub czasowego wyłączenia dostępności serwisu hostingowego.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Internetowej na adres e-mail hello@universifyexpo.com
 3. Zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji Nutify udzieli w terminie 14 dni od dnia otrzymania szczegółowej informacji o zaistniałym problemie.

§ 7. Polityka Cookies

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej UniversifyExpo wymaga posiadania urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poprawnego skonfigurowania przeglądarki internetowej.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies (tzw. ciasteczka).
 3. Strona Internetowa wykorzystuje pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową UniversifyExpo zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej UniversifyExpo. Mogą być one odczytywane przez system Nutify,a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Nutify korzysta (np. Google’a).
 4. Plik Cookies spełniają różne funkcje, których głównym celem jest zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej oraz gromadzenia danych statystycznych. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
 5. W ramach Strony Internetowej UniversifyExpo stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej UniversifyExpolub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików Cookies w urządzeniu Użytkownika.
 7. W przypadku pierwszej wizyty na Stronie Internetowej UniversifyExpo możliwym jest wyrażenie zgody bądź też jej nie wyrażenie, na użycie plików Cookies. W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej celem umożliwienia bądź blokowania automatycznej obsługi plików Cookies na Stronie Internetowej. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla Użytkownika ani jego urządzeń.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej np. w postaci dłuższego okresu wczytywania się treści Strony Internetowej lub ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.
 9. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki Cookies ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie zewnętrzne. W przypadku usunięcia plików Cookies, kolejna wizyta na Stronie Internetowej UniversifyExpo) wymaga ponownego wyrażenia zgody bądź też jej nie wyrażenia, na użycie plików Cookies.
 10. Pliki Cookies UniversifyExpo  wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

§ 8. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 lutego 2021 roku . Nutifyzastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej www.universifyexpo.com/polityka
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu następuje poprzez opublikowanie Regulaminu na Stronie Internetowej www.universifyexpo.com/polityka z adnotacją daty rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem witryny internetowej www.universifyexpo.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz RODO.
 4. Wszystkie fotografie jak i pozostałe materiały opublikowane w witrynie internetowej www.universifyexpo.com stanowią własność Nutify lub zostały użyte przez nią za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).